5 oktober 1983

Opgericht

INFORMATIE

Tennisclub de Kouwenaar Vaassen

Tennisclub de Kouwenaar uit Vaassen is opgericht op 5 oktober 1983 en heeft als doel het bevorderen van de tennissport op individueel, recreatief, competitie- en wedstrijdniveau.

Het tennispark beschikt over 4 kunstgras banen met kunstlicht waardoor er het gehele jaar op het park gespeeld kan worden. De organisatie berust geheel op zelfwerkzaamheid van de leden.

Om leden de mogelijkheid te bieden snel binnen de club te integreren, organiseert TCK Vaassen zowel voor de jeugd als voor senioren speciale evenementen. Voor de jeugd zijn dit behalve de trainingen, gezellige uitstapjes, speciale tennisactiviteiten en dergelijke. 

Statuten TCK Vaassen

Adres:
Pastoorsweg 78
8171 PC Vaassen
0578-574590
KvK nummer 40103360

PRIVACY

Tennisclub de Kouwenaar Vaassen

Tennisclub De Kouwenaar hecht veel waarde aan de Bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisclub De Kouwenaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tennisclub De Kouwenaar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

HET BESTUUR

info-over-bestuur-tck

Thom Steneker

Voorzitter

vacant

Secretaris

Ronald van Middendorp

Penningmeester

Oscar van Schaverbeke

Algemeen bestuurslid

Barry Kamphuis

Kantinebeheer

Peter Juffermans

Parkbeheer

Sanne van Ommen

Algemeen bestuurslid

Rick Kuiper

Technische commissie

Vacant

Jeugd

COMMISSIES

Overzicht van alle commissies binnen TCK
Ledenadministratie
Naam Telefoonnummer
Attie Mol 06 – 30 15 64 85
Sponsoring
Naam
Oscar van Schaverbeke
Technische commissie
Naam Functie Telefoonnummer
Rick Kuiper Technische commissie
Nannet Aarts Competitieleider 06 - 35 12 19 87
Carlien Ligtenberg Competitieleider 06 - 45 97 54 09
Kantine- en parkbeheer
Naam Functie
Henk Huiskamp Inkoop, voorraad en toegang beheer
Jan Leerkes Parkonderhoud en toegang beheer
Ben Klunder Computer & kabelkrant
Fred Putirulan Keukencommissie
Berry Modderkolk Keukencommissie
Gerda van Schoonhoven Interieur verzorging
Peter Juffermans Baanonderhoud en sleutelbeheer
Jeugd commissie
Naam Functie
vacant Bestuurslid jeugd
Caroline Bijsterbosch Commissielid
Christa Steunenberg Commissielid
Trainer
Naam Tennisschool Telefoonnummer
Kai Arnold www.tennisschoolkai.nl 06 10368163
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon Vacant
Website en social media
Julia Groothuis Website
Aileen Tessemaker - Bosgoed Social media
Richelle Hulleman Social media
Maudi Veens Social media